Feiten & Cijfers van het TM

WAAROM EEN STIMULERINGSFONDS?

Op initiatief van de raadsfracties van D66, CDA, Lokaal Tilburg werd in het najaar van 2017 een amendement ingediend dat het college van B&W opdracht gaf een lokaal Stimuleringsfonds voor de journalistiek op te richten, omdat – zo stelt het amendement – 

– Het belangrijk is dat burgers toegang hebben tot betrouwbare en onafhankelijke informatie,

– Het goed is dat partijen met ‘macht’ en verantwoordelijkheid (politici, instellingen en bedrijven) zich kritisch gevolgd weten,

– Tilburg en de regio goede media en journalisten kent maar zij ook beperkt zijn in tijd en middelen,

– In Tilburg ieder jaar veel journalistiek talent afstudeert van MBO tot de aan de Universiteit.

– Het bij gemeentelijke ondersteuning van lokale media belangrijk is dat de gemeente op geen manier invloed uit kan oefenen op de journalistieke inhoud en te maken keuze 

WIE BEHEERT HET FONDS?

Het amendement draagt het college op het fonds via een subsidierelatie, op afstand van de gemeente te organiseren, zonder gemeentelijke inmenging in de stichting.
Deze onafhankelijke Stichting, bestuurd door vijf geëngageerde burgers, waarvan minstens de helft voorheen actief in de journalistiek, beheert het fonds. Dit gebeurt op persoonlijke titel en het betreft een onbezoldigde functie. Zie ook: www.tilburgsmediafonds.nl/about/

HOEVEEL GELD ZIT ER IN HET MEDIAFONDS?

N.a.v. het Raadsbesluit d.d. 09-11-2017, amendement 13, werd éénmalig voor een pilotperiode van twee jaar € 150.000 gereserveerd voor het stimuleringsfonds. Na de oprichting van de onafhankelijke Stichting, loopt deze periode van 1-07-2019 tot 1-07-2021.

In het  Cultuurplan 2021-2024 werd ‘voortzetting van het Tilburgs Mediafonds’ genoemd als Mediabeleid voor de komende jaren. Daartoe kreeg het fonds een eenmalige aanvullende subsidie van € 37.500 t/m 31 december 2021.

Tijdens de algemene beschouwingen van november 2021 werd een motie unaniem door de Raad aangenomen, waarin het College de opdracht kreeg om het Tilburgs Mediafonds ten minste in 2022 te continueren en bij de perspectiefnota voor 2023 met een voorstel te komen over de verduurzaming van het mediafonds voor de lange termijn. Voor 2022 kreeg het fonds daarom een nieuwe eenmalige subsidie van €75.000.

HOEVEEL AANVRAAGRONDEN HEEFT HET FONDS UITGEZET?

Tot dit schrijven zijn er (in bijna drie jaar) in totaal acht aanvraagronden geweest, waaronder ook een speciale ‘COVID-19 aanvraagronde’ in het voorjaar van 2020. In 2022 staan in total vier aanvraagronden gepland.  

HOEVEEL AANVRAGEN ZIJN INGEDIEND?

In 2019 werden 25 aanvragen ingediend, waarvan er 7 werden gehonoreerd.
In 2020 werden 29 aanvragen ingediend, waarvan er 8 werden gehonoreerd.
In 2021 werden 17 aanvragen ingediend, waarvan er 8 werden gehonoreerd.
Tot eind 2021 zijn er in totaal 71 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van bijna € 700.000. 

HOEVEEL AANVRAGEN ZIJN AFGEWEZEN?

Eind 2021 waren er in totaal 50 aanvragen afgewezen.

WAT ZIJN REDENEN VOOR AFWIJZING?

De belangrijkste reden voor afwijzing was in de meeste gevallen dat de aanvraag niet voldeed aan de criteria, zoals vermeld in het Reglement.

Te denken valt aan een gebrek aan journalistieke kwaliteit en diepgang, beroepsethiek, onvoldoende relatie met of relevantie voor de regio Tilburg, onvoldoende maatschappelijke en/of actuele relevantie. 

Maar ook aanvragen die onvolledig of onduidelijk waren, niet vergezeld werden van een heldere begroting of ook zonder steun van het Tilburgs Mediafonds uitvoerbaar waren, werden afgewezen.

Om de privacy van de aanvragers en de onafhankelijkheid van het fonds te waarborgen, doet het Stichtingsbestuur aan derden geen mededelingen over specifieke afgewezen voorstellen.  

HOEVEEL AANVRAGEN ZIJN GEHONOREERD?

Eind 2021 waren er in totaal 23 aanvragen gehonoreerd. Twintig journalistieke projecten zijn afgerond. Nog drie andere projecten zijn in een uitvoerende fase.

Zie voor een overzicht: https://www.tilburgsmediafonds.nl/projecten/

HOEVEEL BIJDRAGEN IN EURO HEEFT HET FONDS TOEGEKEND?

Eind 2021 was er voor de gehonoreerde aanvragen een totaalbedrag toegekend van € 153.885,19.   

WAT WAS DE LAAGSTE BIJDRAGE?

€ 225,00 voor deelname van een Tilburgse journalist aan de conferentie over onderzoeksjournalistiek van de VVOJ.

WAT WAS DE HOOGSTE BIJDRAGE?

€ 22.285,00 in 2019 en 2020 voor De Nieuwsverdieping, een serie van zeventien afleveringen van een nieuw tv-programma met achtergronden bij het nieuws van Omroep Tilburg.

€ 19.156,00 in 2020 en 2021 voor het project Factory Tilburg van studenten van Fontys Hogeschool voor Journalistiek, waarbij studenten burgers betrekken bij het proces van fact checken.

WELKE JOURNALISTIEKE TARIEVEN VERGOEDT HET TILBURGS MEDIAFONDS?

Goede journalistiek heeft een prijs. Het Tilburgs Mediafonds gaat daarom uit van de uur- en/of dagtarieven van de NVJ-tarievencalculator, zie: https://www.nvj.nl/themas/ondernemerschap/tarief/nvj-tarievencalculator

WAAROM VEREIST HET TILBURGS MEDIAFONDS GEEN REDACTIESTATUUT?

Het Tilburgs Mediafonds wil iedere vorm van onafhankelijke journalistiek stimuleren, van buurt-/schoolkrant, vlog/blog tot gedegen onderzoeksjournalistiek. Niet iedereen kan zich voor de productie al beroepen op een redactiestatuut met een gevestigd medium. Vaak bestaat er nog geen garantie van publicatie. Soms lukt dit ook niet na productie, omdat een artikel/programma bv in eigen beheer wordt uitgegeven of op een eigen website of sociale mediakanalen wordt geplaatst. Bovendien wil het Tilburgs Mediafonds innovatie en nieuwe vormen van journalistiek en verspreiding van nieuws via platforms van de toekomst ook stimuleren. Dat betreft vaak creatieve eenlingen, die – buiten de gevestigde media om – met de juiste journalistiek-ethische instelling prima werk (kunnen) verrichten zonder redactiestatuut. 

HEEFT ALLEEN TILBURG EEN MEDIAFONDS? 

Nee, op meerdere plaatsen in Nederland wordt het belang van kwalitatief goede, lokale journalistiek onderschreven. Na Leiden (in 2018) was Tilburg de tweede stad waar een onafhankelijk lokaal mediafonds werd opgericht. Inmiddels kennen ook Amersfoort, Delft, Haarlem en Amstelveen vergelijkbare fondsen of subsidieregelingen voor lokale journalistiek. 

Deze pagina is bijgewerkt op 6 mei 2022