Reglement Tilburgs Mediafonds

DOEL

De Stichting wil de lokale kwaliteitsjournalistiek bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Tilburgse regio beter te informeren over wat er speelt in de stad Tilburg en directe omgeving. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

MIDDEL

Om dit doel te bereiken verstrekt de Stichting stimuleringsbijdragen om de totstandkoming van journalistieke producten te bevorderen, die een journalistieke verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. Aanvragen voor een stimuleringsbijdrage kunnen in beginsel twee keer per jaar worden ingediend.

ACHTERGROND

De gemeente Tilburg constateert dat goede lokale media belangrijk zijn voor inwoners en instituties.  De kwaliteit van lokale nieuwsmedia hangt samen met opkomstcijfers bij lokale verkiezingen en helpt bij het creëren van een gemeenschappelijke lokale identiteit. Traditionele (lokale) media staan door dalende oplagecijfers en advertenties onder druk.

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat burgers toegang hebben tot betrouwbare en onafhankelijke informatie. Dat het goed is dat partijen met ‘macht’ en verantwoordelijkheid (politici, instellingen, bedrijven) zich kritisch gevolgd weten.

Tilburg en de regio kent goede media en journalisten, maar deze zijn ook beperkt in tijd en middelen. Ieder jaar studeert er van MBO tot aan de universiteit veel journalistiek talent af.

De gemeente Tilburg heeft daarom het initiatief genomen een stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek op te zetten, met als doel het bevorderen van journalistiek in Tilburg om bewoners (nog) beter te informeren over wat er speelt in de gemeente. De uitvoering van dit fonds gebeurt via een subsidierelatie, op afstand van de gemeente en zonder gemeentelijke inmenging in de stichting. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Stimuleringsfonds voor Tilburgse journalistiek (kortweg: Tilburgs Mediafonds) op 29 mei 2019.

STRUCTUUR ORGANISATIE

Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur bestaat uit minimaal drie personen (voorzitter, secretaris, penningmeester). Het stichtingsbestuur staat op afstand van de gemeente en op afstand van de aanvragers van de stimuleringsbijdrage. Het bestuur toetst de projectvoorstellen aan de toelatingscriteria. Als een voorstel aan de criteria voldoet, wordt de aangevraagde stimuleringsbijdrage (of een deel daarvan) ter beschikking gesteld (vooropgesteld dat de middelen toereikend zijn).

Relatie met derden
1. Lokale journalisten
Het Tilburgs Mediafonds wil samenwerking tussen lokale journalisten bevorderen en zal dat binnen de grenzen van het mogelijke desgewenst faciliteren

2. Makers
Rechtspersonen en natuurlijke personen met een projectvoorstel dat aansluit bij de criteria kunnen voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking komen.

CRITERIA

Voor een bijdrage worden de aanvragen door het Stichtingsbestuur getoetst aan de volgende criteria:

a. journalistieke kwaliteit en diepgang
De aanvrager hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen (o.a. hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie) zoals in de Code voor de Journalistiek omschreven. Opiniërende producties zijn als zodanig herkenbaar. Anonieme bronnen worden alleen gebruikt als het algemeen belang dat vraagt en als er meer bronnen zijn. Als een productie gebaseerd is op enkel anonieme bronnen, zal een mondeling gesprek met het Stichtingsbestuur op de aanvraag volgen. Vraagstelling, onderzoek en resultaat moeten onderling samenhangend zijn. Het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering een toegevoegde waarde hebben t.o.v. het actuele aanbod.

b. relatie onderwerp met Tilburg en/of de Tilburgse regio
Het voorgenomen product levert een journalistieke verdiepingsslag op een nieuwswaardig onderwerp in de Tilburgse samenleving en directe omgeving. De journalistieke berichtgeving en informatie bevorderen – voor zover van toepassing – de communicatie met en tussen betrokken personen en instanties in de regio.

c. maatschappelijke relevantie en actualiteit
Het onderwerp legt belangrijke en/of nieuwe feiten, samenhangen en/of verbanden bloot. Het geeft de inwoners van Tilburg en omgeving meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of oplossingsrichtingen.

d. open publicatie
Het gerealiseerde journalistieke product wordt in beginsel uiterlijk 24 uur na het verschijnen van de eventueel betaalde uitgave vrijgegeven en zonder kosten (digitaal) openbaar gemaakt via de website van de Stichting. Bij de publicatie wordt/worden de auteur(s) genoemd, wordt vermeld waar de productie eerder is gepubliceerd en wordt vermeld dat de productie is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit de Stichting. Het auteursrecht berust bij de makers, maar die kunnen geen aanspraak maken op financiële vergoeding bij doorplaatsing door andere media. Door het accepteren van de stimuleringsbijdrage gaat de aanvrager automatisch met deze open publicatie akkoord. Onder een open publicatie wordt verstaan dat de publicatie zonder inlog (bijvoorbeeld van een social-mediaplatform) en zonder betaling (betaalmuur van een medium) toegankelijk is voor iedereen.

e. publiciteit
Het is belangrijk dat producten die met een stimuleringsbijdrage tot stand komen ook goed bekend worden bij het grote publiek. Het bestuur acht het daarom belangrijk dat de aanvrager al in een vroeg stadium nadenkt over het genereren van publiciteit hierover en hiertoe in de aanvraag ook een aanzet geeft. De aanvrager kan hiervoor de eigen sociale mediakanalen gebruiken en/of relevante vakliteratuur inseinen. In de publiciteit dient duidelijk te worden dat deze productie tot stand is gekomen dankzij een bijdrage van het Tilburgs Mediafonds.

f. Overig
Het bevorderen van nieuw talent, innovatie en/of samenwerking is een extra aanbeveling.

EEN AANVRAAG INDIENEN

Per jaar zijn er meerdere aanvraagrondes mogelijk.

Indien bij honorering van alle aanvragen het financiële plafond wordt overschreden, is de mate waarin een aanvraag naar het oordeel van het bestuur aan de doelstelling van het fonds voldoet, bepalend voor prioriteitstelling en de hoogte van de toekenning.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen wordt gecommuniceerd op de website van de Stichting.  Zowel individuele aanvragen als gezamenlijke projecten worden via een digitaal aanvraagformulier op de website van de Stichting rechtstreeks bij het bestuur van de Stichting ingediend.

Het Stichtingsbestuur beoordeelt op de mate waarin de aanvragen voldoen aan de criteria zoals deze in dit reglement zijn genoemd. Doorgaans binnen zes weken na verstrijken van de uiterste datum – worden de aanvragen schriftelijk afgehandeld.

De inhoudelijke toelichting op de aanvraag bestaat uit maximaal één A4 en laat zien dat er sprake is van onafhankelijke journalistiek die beantwoordt aan het doel en de toetsingscriteria van de Stichting. Ook wordt duidelijk gemaakt of, en zo ja met welk lokaal medium wordt samengewerkt, hoe, en tot welke productie dit leidt en wat de tijdsplanning is.

Het voorgenomen project (of deelproject, indien de aangevraagde stimuleringsbijdrage onderdeel is van een project met ook andere financiering) heeft een looptijd van maximaal 1 jaar. Start- en einddatum van het (deel)project moeten in de aanvraag worden vermeld, waarbij waar mogelijk projectfasen in de looptijd worden afgebakend.

Bij de aanvraag moet ook een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten ten behoeve van het journalistieke product worden ingediend. Het dekkingsplan bevat een opgave van mogelijk elders aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Bij aanvragen van € 15.000,- en hoger zal de aanvrager worden uitgenodigd voor een mondelinge pitch. Ook zal aanvrager op verzoek van de Stichting zijn/haar journalistieke ervaring aantonen, bijvoorbeeld d.m.v. het overleggen/linken naar eerdere journalistieke producties.

Per jaar kunnen aanvragen van meer aanvragers en/of verschillende aanvragen van dezelfde aanvrager worden gehonoreerd. Indien een aanvraag wordt toegekend, gaat de maker akkoord met het openbaar maken van de gegevens van de aanvraag en het publiceren van de productie op de website van het Tilburgs Mediafonds. Projecten die zijn ingediend maar afgewezen worden niet openbaar gemaakt.

VERGOEDING KOSTEN

Goede journalistiek heeft een prijs. Het Tilburgs Mediafonds gaat daarom uit van een uur- en/of dagtarief gebaseerd op aantoonbare ervaring met een maximum van 50 euro per uur.

 • De Stichting vergoedt kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de stimuleringsbijdrage, inclusief reis-, verblijf- en onderzoekskosten;
 • het maximale toe te kennen bedrag bedraagt € 25.000,- per aanvraag;
 • het delen van kosten met een ander fonds/medium is een pre, maar geen voorwaarde;
 • Over de ontvangen vergoeding hoeft in principe geen BTW betaald te worden;
 • Aanvragers die BTW-plichtig zijn, dienen de inkoopkosten (als die er zijn) in de begroting exclusief BTW op te nemen;
 • Aanvragers die vrijgesteld zijn van BTW, dienen de begroting (met eventuele inkoopkosten) op te stellen inclusief BTW.

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Aanvragen die betrekking hebben op de oprichting en realisering van een mediaplatform zoals een website, krant, radio- of tv-station, e.d.;
 • kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag;
 • kosten gemaakt voor de aanschaf van apparatuur (bijvoorbeeld camera, o.i.d.);
 • reguliere exploitatiekosten;
 • onvoorziene kosten.

GRONDEN VOOR AFWIJZING

Een aanvraag kan worden afgewezen indien:

 • de aanvraag niet aan de criteria voldoet, of
 • de activiteit ook zonder een stimuleringsbijdrage van het Tilburgs Mediafonds kan worden gerealiseerd, of
 • een min of meer vergelijkbare publicatie, als waarvoor een stimuleringsbijdrage wordt aangevraagd, al beschikbaar is, of
 • de hoogte van de gevraagde bijdrage niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten van het project, of
 • het project naar oordeel van het Stichtingsbestuur in organisatorische, financiële of technische zin niet haalbaar is, of
 • het financiële plafond van het betreffende jaar is bereikt.

  De afwijzing bevat een korte motivering van de beslissing. Indien de aanvrager zich hierin niet kan vinden, kan de Stichting om een heroverweging worden gevraagd. Dat verzoek – al dan niet voorzien van een aangepaste aanvraag – moet binnen 2 weken na dagtekening van de afwijzing per e-mail worden ingediend. Het Stichtingsbestuur zal daar binnen 6 weken op reageren.

VOORWAARDEN VOOR UITBETALING

Wezenlijke veranderingen qua inhoud en vorm van publicatie van het journalistieke project worden altijd tussentijds aan de Stichting gerapporteerd.

Als de einddatum die in de toegewezen aanvraag is vermeld niet wordt gehaald, moet het Stichtingsbestuur daar tijdig over worden geïnformeerd. Daarbij moet de aanvrager aangeven waarom het project niet binnen de aangegeven planningstermijn kan worden afgerond, en welke nieuwe einddatum geldig is. Het Stichtingsbestuur kan beslissen niet akkoord te gaan met een nieuwe einddatum.

Indien de aanvrager niet voldoet aan de in de eigen aanvraag genoemde doelen en termijnen en/of aan in correspondentie overeengekomen nadere doelen/termijnen, kan de Stichting de stimuleringsbijdrage wijzigen of (een deel van) de bijdrage terugvorderen. In alle gevallen ontvangt de Stichting het journalistieke product binnen een dag na publicatie digitaal voor open plaatsing op de eigen website.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

 1. Bedragen tot en met € 5.000 worden 100% uitbetaald als voorschot. Het Stichtingsbestuur kan de aanvrager verzoeken om aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de stimuleringsbijdrage is bedoeld, zijn verricht en dat is voldaan aan het afgesproken journalistieke resultaat.
 2. Bij bedragen vanaf € 5000 tot € 15.000 wordt 50% als voorschot betaald. De ontvanger levert uiterlijk 3 maanden na de journalistieke productie een kort inhoudelijk verslag over de verrichte activiteiten, alsmede een financieel verslag van de aan de verrichte activiteiten verbonden uitgaven. Na goedkeuring daarvan door het Stichtingsbestuur wordt het resterende deel van de stimuleringsbijdrage verstrekt.

Hardheidsclausule
Het bestuur kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Tilburg, 25 juni 2019 (bijgewerkte versie 13 september 2022)

Download hier het reglement